Algemeen niews

En dan zie je de mens achter de vluchteling

Algemeen niews >>

Gras­kan­ten af­ste­ken, ma­chi­nes on­der­hou­den, riet snij­den; het zijn slechts en­ke­le voor­beel­den van de vele klus­sen die be­wo­ners van het asiel­zoe­kers­cen­trum (azc) in Heer­hugo­waard straks in het Oos­ter­del­ge­bied kun­nen gaan doen.

Je­a­ni­ne Stric­ker, azc-lo­ca­tiema­na­ger, las in deze krant de vrij­wil­li­gers­o­p­roep van stich­ting Veld­zorg en nam di­rect con­tact op met be­stuurs­lid Gijs Schram. Na een ver­ken­nend ge­sprek fiets­te zij met drie col­le­ga's en twaalf be­wo­ners rich­ting het Lan­ge­dij­ker ei­lan­den­rijk.                                                            Foto Hans van Weel

Stric­ker: "Di­rect hing één be­wo­ner on­der­ste­bo­ven bij de trac­to­ren. Hier in het azc lukt het nog niet om met hem te com­mu­ni­ce­ren, maar daar... hij werd weer ie­mand, als je be­grijpt wat ik be­doel. Er wo­nen hier zo veel men­sen die goe­de op­lei­din­gen heb­ben ge­no­ten, maar dat komt hier niet al­tijd goed naar vo­ren. Deze man kreeg de klep van de trac­tor eer­der open dan de me­de­wer­kers van Veld­zorg. Hij wist al­les van land­bouw­ma­chi­nes, hij wil­de di­rect be­gin­nen.”

Het ge­zel­schap kreeg ook een rond­lei­ding per boot tus­sen de ei­land­jes. Een jon­gen uit Bu­run­di wil­de al­les we­ten over het wa­ter­be­heer. „En dus ver­tel­de Gijs Schram over de sluis en hoe het ge­bied af­ge­schermd werd. Het was echt zo ont­zet­tend leuk om te zien, die ta­len­ten en in­te­res­ses. En dan zie je de mens ach­ter de vluch­te­ling.”

Aan de slag

Het is nog een kwes­tie van pa­pier­werk in­vul­len met het UWV - om­dat al­les wel vol­gens de re­gels moet ge­beu­ren - en dan kun­nen de en­thou­si­as­te azc-be­wo­ners aan de slag. Ook Veld­zorg is heel blij met de sa­men­wer­king, de stich­ting staat al lan­ger te sprin­gen om vrij­wil­li­gers. De be­doe­ling is om 'duo's' te ma­ken, net als in the­a­ter Cool. Daar trek­ken niet-vluch­te­lin­gen met vluch­te­lin­gen op. „Een groot suc­ces", vol­gens Stric­ker. En dat pro­ject zal de ko­men­de maan­den wor­den uit­ge­breid. „We wil­len meer in­stel­lin­gen be­na­de­ren, bij­voor­beeld in de zorg, om sa­men te wer­ken. We kun­nen de vluch­te­lin­gen een nut­tig ge­voel ge­ven en het is voor ie­der­een hart­stik­ke ge­zel­lig.”

 (Bron: NHD 09-05-2017 Sophie Kuitems)

 

 

 

 

Laatst aangepast op 10/05/2017


Terug